فیروزه جمعه پور

من از مصاحبت آفتاب می آیم ..... کجاست سایــه ؟

عناوین مطالب وبلاگ "فیروزه جمعه پور"

» خانه جدید :: ۱۳۸٩/٦/۱٧
» آخرین پرواز :: ۱۳۸٩/٦/۱۱
» درباره دیدن :: ۱۳۸٩/٦/٦
» برای تو... :: ۱۳۸٩/٥/٢۸
» رؤیای سفر :: ۱۳۸٩/٥/٢٤
» مرد :: ۱۳۸٩/٥/٢٠
» جاده :: ۱۳۸٩/٥/۱٧
» ایست :: ۱۳۸٩/٥/۱٤
» عروس :: ۱۳۸٩/٥/٩
» عبور :: ۱۳۸٩/٤/۱٦
» برای ساسان :: ۱۳۸٩/٤/۱۳
» عطر کاج ها :: ۱۳۸٩/٤/٦
» پرتره های دانشجویی :: ۱۳۸٩/٤/٢
» ... :: ۱۳۸٩/۳/٢٧
» ... :: ۱۳۸٩/۳/٢٧
» پنج :: ۱۳۸٩/٢/۱٩
» ... :: ۱۳۸٩/٢/۱٠
» خانه :: ۱۳۸٩/۱/٢۸
» فراسو :: ۱۳۸٩/۱/۱۸